Kristian Qvist Krüger (H)

Jeg startede min advokatkarriere på et mindre advokatkontor i København, hvor jeg i 2004 blev uddannet som advokat.

Kort tid efter at jeg modtog min advokatbestilling i 2004, startede jeg på et mindre nordsjællandsk specialistkontor. Her opnåede jeg stor klientkontakt og lærte samtidig at formidle budskaber på en forståelig måde for klienterne.

Derudover fortsatte jeg udviklingen af erfaring indenfor særligt fast ejendom, entreprise og retssager generelt, hvilket resulterede i, at jeg i 2007 opnåede møderet for Landsretten.

Som et led i min fortsatte karrieremæssige udvikling, skiftede jeg i 2007 til et mindre nordsjællandsk kontor, hvor jeg var i 5 år, og samtidig opnåede møderet for Højesteret.

Denne ballast fra en række veldrevne mindre advokatvirksomheder har givet mig et bredt juridisk fundament, ligesom jeg altid har haft klientkontakt, hvilket har gjort mig i stand til at formidle budskaber på en forståelig og jordnær måde, idet klienterne ønsker klare og konkrete svar, der ikke er pakket ind i en række forbehold.

Jeg har igennem hele min karriere beskæftiget mig med generel erhvervsrådgivning til virksomheder.

I forbindelse med deltagelse i byrets-, landsrets- og voldgiftssager har jeg opnået stor proceserfaring.

Derudover har jeg indgående kendskab til leje- og andelsboligret og rådgiver både private og erhvervsdrivende i forbindelse med køb, salg og leje af fast ejendom.

De seneste år har jeg desuden opnået betydelig erfaring i at føre straffesager – både i byretten og i landsretten.

2004: Advokat

2007: Møderet for Landsretten

2012: Møderet for Højesteret

2015: Beneficieret ved Retten i Hillerød (og Østre Landsret)

2020: Beneficieret ved Retten i Helsingør (og Østre Landsret)Oplysninger om ejerforhold m.v.

Krüger Advokatfirma indehaves af advokat Kristian Qvist Krüger, der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A.efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Kristian Qvist Krüger, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Krüger Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, med mindre dette aftales særskilt med klienten, og er i øvrigt omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Advokatfirmaet har konti hos SparNord (Hillerød). I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside

Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Advokat Kristian Qvist Krüger er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Krüger Advokatfirma modtager som led i behandlingen af en sag.

I forbindelse med bistanden har advokatfirmaet brug for at behandle personoplysninger om klienten, herunder navn, CPR- eller CVR-nr., folkeregisteradresse, telefonnummer, mailadresse m.v.

Derudover vil advokatfirmaet under en straffesag modtage personoplysninger fra politiet, anklagemyndigheden, retten og eventuelt fra andre parter i sagen.

Advokatfirmaet behandler disse personoplysninger for at kunne varetage klientens interesser under sagen og for at kunne opfylde de pligter, der påhviler advokat Kristian Qvist Krüger, når han er beskikket som forsvarer i en straffesag.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra b og c, art. 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Personoplysningerne vil i nødvendigt omfang blive videregivet til politiet, anklagemyndigheden, retten, andre parter i sagen og advokatfirmaets databehandler.

Personoplysningerne vil blive slettet efter afslutningen af sagen. Dog kan advokatfirmaet opbevare personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt af hensyn til anden lovgivning, de advokatetiske regler eller for at kunne bedømme erstatningsspørgsmål m.v.

Klienten kan ved henvendelse til advokatfirmaet få indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet har registreret om klienten. Klienten har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. Yderligere oplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.


Kristian Qvist Krüger (H)
Slotsgade 48
3400 Hillerød
+45 - 48262300

+ 45 - 21361116 (mobil)
kqk@advo-kqk.dk (sikker mail)
CVR-NR. 34236100
Bank: SparNord, 9213-0360147134 (klientkonto)