Vi har gennemsigtige og rimelige priser
– og sætter en ære i altid at være pengene værd

Priser

Advokatkontoret fakturerer altid i overensstemmelse med reglerne i Retsplejelovens § 126, der fastsætter, at en advokat højst må opkræve et rimeligt salær for sit arbejde.

Advokatkontorets rådgivning udføres som udgangspunkt efter medgået tid, men på visse ydelser arbejder vi med en fast pris, således at der opnås størst mulig gennemsigtighed til gavn for dig som klient.

Fast ejendom

Kontoret arbejder i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder andelsboliger med faste priser i henhold til nedenstående:

Ejerlejlighed og hus (uanset pris) Kr. 9.750,00 (inkl. moms
Overdragelse i forbindelse med skilsmisse og lignende Kr. 6.000,00 (inkl. moms)
Rådgivning af køber uden berigtigelse Kr. 8.800,00 (inkl. moms)
Tinglysning af skøde uden rådgivning Kr. 5.000,00 (inkl. moms)
Køb af andelsbolig Kr. 8.800,00 (inkl. moms)

Straffesager – forsvarer eller bistandsadvokat

Kontoret arbejder, på lige fod med alle andre strafferetsadvokater, ud fra de vejledende salærtakster, som er fastsat af Østre og Vestre Landsret med virkning fra 1. januar 2018.

Grundsatsen i straffesager udgør derfor kr. 2175,- inkl. moms pr. time for alle strafferetsadvokater.

Det vil derfor ikke være dyrere, såfremt du, som tiltalt i en straffesag, vælger din ”egen” forsvarsadvokat, idet der i Danmark er frit forsvarervalg, hvorfor du, som tiltalt, selv må bestemme, hvem der skal assistere dig i en straffesag.

Ønsker du at benytte advokat Kristian Qvist Krüger i forbindelse med straffesag eller ønsker du at skifte til advokat Kristian Qvist Krüger i en allerede verserende straffesag, kan kontoret være dig behjælpelig hermed, da der ligeledes er fri adgang til at skifte forsvarer.

Øvrige takster til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager kan findes her: Salærtakster (pdf)

Øvrig juridisk rådgivning og bistand, herunder civile retssager

I andre sager end ovennævnte arbejder kontoret med en fast timepris på kr. 2.500,- (inkl. moms), og sagen afregnes med baggrund i det registrerede tidsforbrug, idet der dog ligeledes tages højde for andre faktorer så som:

  • Har der været tale om en ”haste-opgave”, hvor arbejdsindsatsen har været komprimeret
  • Arbejdets art
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Sagsgenstandens størrelse
  • Sagens betydning for klienten
  • Det resultat, advokaten har opnået

Mange klienter spørger, forståeligt nok, hvilke omkostninger, der er forbundet med at gennemføre en civil retssag.

Da alle sager er forskellige, og da der afregnes efter medgået tid, kan der imidlertid ikke gives et generelt og dækkende svar på, hvad det koster at føre retssag. Udgiften vil bl.a. afhænge af sagens karakter og kompleksitet,

i hvilket omfang, der er behov for syn og skøn, indkaldelse af vidner og andre sagsoplysende skridt, samt antallet og omfanget af processkrifter i sagen.

Kontoret vil i almindelighed give et begrundet overslag over det forventede salær i forbindelse med påtagelsen af en opgave, herunder en retssag.

Er det imidlertid ikke muligt på forhånd at skønne kvalificeret over omfanget af kontorets arbejde i en sag, vil kontoret på en klar og tydelig måde over for klienten angive, hvordan honoraret vil blive beregnet.

Kontoret undersøger altid mulighederne for dækning af advokatudgifterne via retshjælpsforsikring eller fri proces.

Tilbud på fast pris

Ønsker klienten overblik over de samlede udgifter, er kontoret indstillet på at give tilbud om fast pris.

Af hensyn til begge parter forudsætter det dog, at det på tidspunktet er muligt at overskue omfanget af kontorets arbejde.