Kontoret har stor erfaring med retssagsbehandling på alle niveauer, og med møderet for Højesteret kan vi altid være med hele vejen.

Retssager

Det er vores generelle erfaring, at de bedste resultater opnås ved, at tvister løses i mindelighed. Desværre kan det dog ikke altid lade sig gøre, og hvis det måtte komme dertil, varetager vi gerne dine interesser i en retssag eller voldgiftsag.

Vi har stor processuel erfaring og sikrer gennem en personlig og professionel indsats, at du kan føle dig tryg i hele forløbet, og at din opfattelse af det skete og synspunkter herom står klart for retten, når den skal træffe sin afgørelse.

Vi må føre retssager for såvel landsretten som Højesteret, og vi sørger derfor altid for, at sagen bliver fulgt helt til dørs.

Stor erfaring med retssager på alle niveauer

Når to parter, det være sig enkeltpersoner eller organisationer, bliver så uenige, at en domstol skal behandle uenigheden, sker det i form af en retssag. Retssager bør være sidste udvej. Hvis parterne med hjælp fra deres advokater selv kan finde en løsning på tvisten, er det ofte både bedre og billigere.

Er en retssag eller voldgiftssag uundgåelig, er det vigtigt at have tillid til den advokat, der skal varetage ens interesser.

Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger har stor erfaring i at føre retssager ved byretten, landsretten og Voldgiftsnævnet. Allerede inden sagen starter, kan vi give en juridisk vurdering af din sag, således at det er muligt at afveje de mest sandsynlige udfald overfor de økonomiske omkostninger, der er forbundet med den retlige behandling af sagen.

Kontoret står blandt andet for:

  • Anmodning og gennemførelse af isoleret bevisoptagelse
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Udarbejdelse af syn og skønstema og gennemførelse af syn og skøn
  • Gennemførelse af hovedforhandlingen, herunder forelæggelse, vidneafhøringer, afhjemling af skønsmanden og procedure

Kontoret rådgiver altid om mulighederne for fri proces og/eller retshjælpsdækning, som kan betyde, at klienten helt eller delvist får omkostningerne ved sagens førelse betalt af forsikringsselskabet eller statskassen.

Straffesager og civile retssager

Kristian Qvist Krüger har stor erfaring i at føre retssager for klienter i såvel civile retssager som straffesager. Blandt vores klienter er både erhvervsdrivende og privatpersoner på begge sider af bordet.

Civile retssager handler om, at en part (sagsøgeren) ønsker den anden part (sagsøgte) dømt til at gøre noget bestemt. Det kan f.eks. være at betale et beløb, foretage eller ophøre med en nærmere bestemt handling eller anerkende en rettighed, som sagsøgeren mener at have i relation til den sagsøgte. Civile retssager starter med en stævning og afsluttes med en hovedforhandling, hvorefter der afsiges dom.

Straffesager er retssager, hvor den ene part altid er den offentlige anklagemyndighed, mens den anden part er den (eller de) tiltalte. Sidstnævnte er altså tiltalt for at have overtrådt landets love. I denne type retssager beskikker retten en forsvarsadvokat til tiltalte og en bistandsadvokat til forurettede.

Hvis du eksempelvis er blevet udsat for vold og skal være vidne, bør du straks anmode politiet om en bistandsadvokat, der dels kan støtte dig under sagen, dels hjælpe dig med at få erstatning.

Er du omvendt blevet sigtet i en straffesag bør du straks kontakte en forsvarsadvokat. Kristian Qvist Krüger yder som forsvarsadvokat bistand i alle typer retssager omhandlende, straffelov, færdselslovgivning, skattelovgivning, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.